Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Ekoportal

Ekoportal

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Gmina Krzywcza jest obowiązana do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w publicznie dostępnych wykazach.

Gmina Krzywcza prowadzi własny publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Gminy Krzywcza:
 

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Krzywcza