Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Krzywcza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzywcza.

Data publikacji strony: 2018-03-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-11. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności – Joanna Daraż, j.daraz@ugkrzywcza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 672 74 30, 16 671 13 95 w. 26, 16 671 14 86 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony intern etowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Teksty mniejsze niż 18pt mają kontrast słabszy niż 4,5:1 [1.4.3]
  • W serwisie nie ma nagłówków lub są użyte nieprawidłowo [2.4.6]
  • W serwisie brakuje linka umożliwiającego przeskoczenie bezpośrednio do głównej treści [2.4.1]
  • Nie wszystkie funkcjonalności serwisu są dostępne za pomocą klawiatury [2.1.1]
  • Brak podanego przycisku wysyłania, w celu zainicjowania zmiany kontekstu [3.3.2]
  • Brak przycisku wysyłania formularza [3.2.2]
  • Brak etykiety do pól w formularzu [1.1.1, 1.3.1, 2.4.6, 3.3.2]
  • Tytuły nie odpowiadają treści stron [2.4.2]
  • Brak nazwy roli dla DIV / SPAN. Brak informacji o działaniu zdarzenia [4.1.2]
  • Elementy strony mają zduplikowany identyfikator (atrybut id) [4.1.1]

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Urząd Gminy Krzywcza – 37-755 Krzywcza 36
Siedziba Urzędu Gminy mieści się w budynku położonym przy drodze wojewódzkiej Przemyśl-Dynów. W odległości ok. 50 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajdują się przystanki autobusowe.
Dostępność wejścia
Do budynku prowadzi jedno wejście poprzedzone schodami stałymi. Brak jest podjazdu dla wózków. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na spory ruch samochodowy odbywający się na drodze wojewódzkiej, należy zachować szczególną ostrożność.
Dostępność parkingu
Urząd Gminy Krzywcza posiada parking zlokalizowany bezpośrednio przy budynku. Brak wydzielonych miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością lub szczególnymi potrzebami.
Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy Biura Obsługi Mieszkańców. Pracownicy Biura Obsługi Mieszkańców posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.
Utrudnienia
Nie ma zamontowanej pochylni. Nie ma windy, wejście 0,7 m (z możliwością powiększenia do 1,40). W przejściach znajdują się progi.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Obsługa osób słabosłyszących
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
– kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
– kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
– kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Krzywcza: /ugkrzywcza/SkrytkaESP